REGULAMIN STAJNI 


 • Przed wejściem na teren Ośrodka, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
 • Nie zapoznanie się z treścią Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 • Na terenie Ośrodka prosimy o zachowanie ciszy i spokoju. Pamiętając o tym , że konie są dużymi zwierzętami , które łatwo spłoszyć.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką Rodzica / Opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie nie wolno zostawiać bez opieki na terenie Ośrodka.
 • Dozwolone jest wprowadzania psów na teren Ośrodka, obowiązkowo na smyczy. Jeśli Twój pies jest agresywny, dużo szczeka, denerwuje się w towarzystwie koni, lepiej zostaw go w domu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni, bez każdorazowej zgody Właściciela lub Instruktora.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na pastwiska lub do stajni jeśli znajdują się w niej konie.
 • Polecenia Właściciela / Instruktora mają być respektowane i wykonywane bezzwłocznie.
 • Każdy klient ma obowiązek zostawić po sobie porządek , zarówno w siodlarni , na maneżu jak i w miejscu czyszczenia i siodłania koni.
 • Po każdej jeździe klient ma obowiązek posprzątać odchody swojego wierzchowca na terenie Ośrodka.
 • Pamiętaj, że jazda konna jest niezależnie od tego czy uprawiana rekreacyjnie czy sportowo jest sportem ekstremalnym. 
 • Każda osoba , która bierze udział w nauce jazdy konnej, wyjazdach w teren lub uczestniczy w wypoczynku zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 • Wszystkich uczestników jazdy konnej obowiązuje ochronne nakrycie głowy : kask lub toczek.
 • W przypadku braku odzieży i obuwia jeździeckiego zalecamy długie spodnie zakrywające kostki oraz obuwie pełne z płaską podeszwą.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania pracownicy oraz obsługa stajni mają prawo wyprosić taką osobę z terenu Ośrodka.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań / wątpliwości zgłoś się do instruktora / obsługi stajni.

  Dla spraw nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują zasady bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku i kultury osobistej

REGULAMIN PENSJONATU „KOWALSKI” zwanego dalej „Ośrodkiem”/ Obiektem.

               

I. Warunki rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania  się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  
 2.  Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku 25% sumy rezerwacji.    
 3.  Wpływ zadatku potwierdzony jest mailem / SMS-em.
 4.  Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.    
 5.  Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany okres pobytu.
 6.  Dokonując rezerwacji Rezerwujący zapoznał się i akceptuję politykę prywatności.
 7. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 8. Dokonując rezerwacji Rezerwujący akceptuje stały nadzór monitoringu wizualnego terenu Obiektu, z wyłączeniem pokoi, który prowadzony jest ze względu na bezpieczeństwo Gości.
 9.  Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. 
 10.  Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za pobyt tj. nocleg wraz z wyżywieniem w momencie wmeldowania. W przypadku odmowy pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić wydania klucza   do pokoju.
 11. Gość  zobowiązany jest do uregulowania należności za wszelkie usługi dodatkowe, zamówione podczas pobytu, przed wymeldowaniem.

               

II. Rezygnacja

 1.  W przypadku oferty całkowity zwrot wpłaconej kwoty zadatku potwierdzającej rezerwację przysługuje wyłącznie w przypadku anulacji pobytu na co najmniej 42 dni przed początkową datą zarezerwowanego pobytu.
 2.  W przypadku anulowania rezerwacji w terminie wymienionym w punkcie 1, Gość otrzyma zwrot wpłaconej kwoty do 14 dni.
 3.  W  przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w punkcie 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłata w wysokości 25% wartości  całej rezerwacji.
 4.  Przy rezerwacji za pośrednictwem Booking.com lub innych portali rezerwacyjnych obowiązują zasady rezerwacji, anulacji i zwrotu określone przez Booking.com lub dane portale.

               

III. Informacje podstawowe

 1.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.   
 2.  Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.

 3.  Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokój Obiektu.

 4.  Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

 5.  Przed otrzymaniem kluczy do pokoju należy podać dane wymagane do dokonania meldunku i okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Gościa. W przypadku odmowy dopełnienia  czynności, o których mowa pracownik Recepcji ma obowiązek odmowy wydania klucza do pokoju.

 6.  Goście przyjeżdżający do Obiektu po godzinie 19.00 nie ma możliwości skorzystania z pełnej kolacji.

 7.  Zapotrzebowanie na posiłek w godzinach 19.00-22.00 Rezerwujący ustala do godziny 14.00 w dniu przyjazdu. Wieczorny posiłek w godzinach 19.00-22.00 może odbiegać od standardu kolacji (np. zimne przekąski zamiast ciepłych dań, ograniczony wybór).

 8.  Zameldowanie Gościa w Obiekcie w godzinach 22.00-7.00 wymaga wcześniejszego  ustalenia i może się wiązać z dodatkową opłatą.

 9.  Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. 

 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.

 11.  Ze  względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie na terenie Obiektu otwartego ognia, a ponadto w pokojach i innych pomieszczeniach: grzałek, żelazek i innych urządzeń  elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, z wyłączeniem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV. Ładowarki i zasilacze sprzętu RTV powinny być odłączane od prądu przed dłuższą nieobecnością w pokoju.

 12.  Wszelkie zauważone w pokoju usterki, uszkodzenia, braki w wyposażeniu, należy zgłaszać w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

 13.  Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu.

 14.  Przedmioty znajdujące się w pokoju, w tym koce, ręczniki, pościele i krzesła są wyposażeniem pokoju i nie mogą być wynoszone poza pokój. W recepcji udostępnione są akcesoria do użytku  zewnętrznego.

 15.   Meble i wyposażenie przestrzeni wspólnych nie mogą być wynoszone na zewnątrz obiektu.

 16.   Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem  odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.

 17. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te  nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do  odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów  wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 18.  W  budynkach Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.  W przypadku stwierdzenia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami de-aromatyzacji pokoju w wysokości   900 zł. Naruszenie powyższych zasad będzie  skutkowało koniecznością opuszczenia obiektu bez zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

 19.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 12:00.

 20.  Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi pokoju na klucz.

 21.  Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.    

 22.   W godzinach 22:00 do 7.00 zamknięte jest wyjście na taras z sali jadalnej oraz wejście do budynku. W tym czasie Gość zobowiązany jest do zamykania na klucz drzwi wejściowych do Obiektu.

 23.  Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju tylko w godzinach 9.00-22.00. W przypadku pozostawania osób niezameldowanych w pokoju Gościa poza wskazanymi godzinami, Gość zobowiązany jest do   uiszczenia opłaty za ich pobyt zgodnie z  obowiązującym cennikiem.

 24.  Użytkownicy  Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i    poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

 25.  Osoby niezameldowane nie mają prawa nieodpłatnego korzystania z usług oferowanych przez Obiekt i bez zgody Recepcji.

 26.  Obiekt akceptuje pobyt ze zwierzętami.

 27.  Gość  obiektu przywożący ze sobą zwierzę ponosi pełną  odpowiedzialność za spowodowane szkody. Zwierzęta nie mogą spać  ani przebywać na łóżkach, kanapach ani innych meblach znajdujących się w pokoju Gościa.   Każde zwierzę musi mieć zapewnione posłanie lub kojec przywieziony przez właściciela.  Gość jest zobowiązany okazać książeczkę z aktualnymi szczepieniami na życzenie menedżera Obiektu.

 28.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie   Obiektu.

 29.  Obiekt jest uprawniony do odmowy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.

 30.   Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu.

 31.   Gotowanie i przygotowywanie własnych posiłków na terenie Obiektu jest zabronione.    

IV. Posiłki

 1.  Cena pobytu nie obejmuje napojów alkoholowych, i innych napoi. Zakupu można dokonywać w Recepcji.
 2.  Sprzedaż alkoholu (wino i piwo) oraz innych napojów jest dostępna w godzinach pracy Recepcji.
 3.  Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu mocnego.

               

V. Sprzątanie

 1.   Podczas pobytu zmiana ręczników i sprzątanie pokoju odbywa się na  życzenie Gościa. Sprzątanie nie obejmuje ścielenia łóżka.
 2.   Zmiana pościeli odbywa się po tygodniu przy pobycie dwutygodniowym. Prosimy o udostępnienie pokoju w godzinach 10-13.

             

VI. Opłaty dodatkowe

  

 1.    Cena  pobytu nie obejmuje napojów alkoholowych, i innych napoi, nie serwowanych podczas posiłków.    

 2.    Osoby  korzystające z jazd konnych obowiązane są stosować się do regulaminu Stajni.


VI. Reklamacje

 1.    Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji Obiektu.

 2.    Dla osób rezerwujących pobyt poprzez Booking.com lub inne portale    rezerwacyjne obowiązują zasady reklamacyjne Booking.com lub    danych portali.


Szanowni Goście, świadczymy usługi oparte na zaufaniu – naszym Klientom gwarantujemy, że ich dane przetwarzane są z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.